سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمد رضا نجفی ساروکلائی – عضو انجمن بتن و مدیر پروژه های تصفیه خانه فاضلاب شرکت آب پردازان بهار
حسین خسروپور – عضو انجمن بتن و کارشناس ارشد مسئول سازه های بتنی سد گتوند شرکت مهندسی

چکیده:

سازه های بتنی در پروژه های عمرانی بمانند انواع سازه های فنی یکی از ظر یفترین و حساسترین بخشهای اجرایی را شامل میگردد که دارای کمترین رواداری اجرایی از لحاظ مشخصات فنی هستند. لذا قبل از شروع اجرای این سازه ها لازم است که برنامه ریزی دقیق در خصوص نحوه اجرای آ نها صورت پذیرد. در ادبیات فنی و مهندسی برنامه ریزی در خصوص نحوه اجرای سازه قبل از شروع عملیات اجرایی به تدوین سازمان و روش اجرا تعبیر میگردد. در این پژوهش با توجه به تجربه نگارندگان در اجرای سازه های بتنی در پروژه های مختلف به ضرورت تدوین و تهیه سازمان و روش اجرای سازه های بتنی در پروژه های عمرانی پرداخته شده است و بخش های ضروری که باید در یک روش اجرا یی کامل و جود داشته باشد مشخص گردیده و جهت تبیین بهتر اهمیت سازمان و روش اجرای سازه بتنی، به مطالعه موردی نحوه اجرای سازه بتنی مخازن ضربه گیر تراز ۲۳۰ سیستم آب بر نیروگاه سد گتوند علیا و تجربیات حاصل از این پروژه در خصوص اهمیت روش اجرا پرداخته شده است. در مجموع با بررسیها و مطالعات صورت گرفته نگارندگان اعتقاد دارند که باید اصطلاح سازمان و روش اجرا به اصطلاح سازمان، روش و تکنولوژیاجرا تغییر یابد تا مفهوم و انتظاراتی که از آن می رود بیش از پیش مشخص گردد علاوه بر آن انجام تحقیقات و بررسی های دقیق در تهیه سازمان، روش و تکنولوژی اجرا امکان صرفه جویی های فراوانی در زمان شروع عملیات اجرایی را ایجاد می نماید.