مجموعه شهربانو

*نیاز و ضرورت احداث مجموعه شهربانو بر اساس یافتههای حاصل از مصاحبه با زنان ساکن منطقه و مسؤولان شهرداری به

بررسی نیاز و ضرورت احداث مجموعه شهربانو در منطقه ۱۱ میپردازیم.

.۱ نیازهای فرهنگی، تفریحی و ورزشی زنان و دختران منطقه: به اعتقاد خانم خیراندیش مسؤول اداره امور بانوان شهرداری منطقه ۱۱ تهران »احداث پروژه مجموعه شهربانو از طرف اداره کل بانوان شهرداری تهران، تصمیمگیری و تصویب و به شهرداری منطقه ۱۱ ابلاغ شده است. اداره بانوان شهرداری منطقه نیز ملزم به اجرای آن است اما با توجه به مشکلات و نیازهای زنان و دختران منطقه، احداث این مجموعه در منطقه ۱۱ ضروری است. آنچه ضرورت احداث این مجموعه را در منطقه ۱۱ ضروری میسازد، نبود مجموعه فرهنگی با داشتن ظرفیتهای اینگونه برنامههاست. محلات زیادی در منطقه فاقد امکانات فرهنگی، تفریحی، آموزشی و ورزشی برای زنان و دختران هستند.

در محلات پایین منطقه (راهآهن، عباسی و آگاهی) فقط یک مجموعه ورزشی به نام »الزهرا« وجود دارد اما فاقد مجموعه های فرهنگی و تفریحی است. مجموعه الزهرا در موقعیت نامناسبی (ناامنی اجتماعی در خیابان رباط کریم) در منطقه قرار دارد و به همین دلیل ظرفیت موجود برای شرکتکنندگان (زنان) تکمیل نمیشود. خانوادهها اجازه نمیدهند که دختران آنها به این مجموعه رفت و آمد داشته باشند چون از امنیت اجتماعی مناسبی برخوردار نیست.

با این وجود محلات جنوبی منطقه از نظر فرهنگی و سطح فقر تفاوت زیادی ندارند و در سطح بسیار پایینی واقع شده اند (خیراندیش، .(۱۱ :۱۳۹۰ نکته مهم این است که مجموعه شهربانو میباید در محلات محروم منطقه (راه آهن، عباسی، آگاهی، منیریه، امیریه، فروزش) احداث شود تا زنان و دختران استفاده بیشتری از آن ببرند. این محلات دارای جمعیت بیشتری هستند و کاربری اصلی آنها مسکونی است. شهروندان محلات جمهوری، جمالزاده و انقلاب از امکانات فرامنطقهای تفریحی، فرهنگی و ورزشی مناطق ۶ و ۲ استفاده میکنند. این مناطق از امکانات بیشتری برخوردارند و به منطقه ۱۱ نزدیکترند. کاربری این محلات اداری، تجاری، سیاسی و فرامنطقهای (مراکز سیاسی، بینالمللی، نظامی و….) است و جمعیت مسکونی زیادی نسبت به محلات جنوبی منطقه ندارند (خیراندیش،.(۱۳۹۰