سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

شیدا جهانگیری – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج و آموزش کشاورزی
بهمن خسروی پور – استادیار

چکیده:

یکی ازمسائلی که دانش آموختگان دانشگاهی به آن مبتلا هستند فرصت های لازم برای اشتغال و بیکاری پس ازدانش آموختگی استکه عوامل ودلایل بسیاری نظیر ضعف مهارتی عدم تواناییدرراه اندازی واحدهای اشتغال زا نبود یا کمبود فرصت های شغلی و … براین امر دامن زده است که این موضوع دررابطه با زنان با توجه به سایر موانع مرتبط فرهنگی اجتماعی و نمود بیشتری دارد زنان و مردان دارای تمایزاتی درویژگیهای شخصیتی هستند و باید این ویژگیها را درزنان شناخت و به تقویت آنها درراستای کارافرینی آنان پرداخت کهدراین رابطه آموزش کارافرینی امری انکارناپذیر است این مقاله که به روش کتابخانه ای و مرور منابع الکترونیکی تدوین شده است تلاش دارد تا لزوم توجهبه کارافرینی زنان را بررس ینماید.