سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی خصوصی سازی در ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

حسین الیاسی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی مدیریت استراتژیک

چکیده:

واژه خصوصی سازی حاکی ازتغییر تعادل بین حکومت و بازار و به نفع بازار است خصوصی سازی وسیله ای برای افزایش کارایی مالی و اجتماعی عملیات یک موسسه اقتصادی است زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیسم عرضه و تقاضا و بازار درشرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید افزایش کارایی عوامل و درنتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالا ها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد شد این پیش بینی بهجهت مبانی تئوریک و علمی درسطح اقتصادخرد و همچنین تجربه سایرکشورها امری پذیرفته شده است و دراین صورت چرایی مساله قابل پاسخ و اثبات است اما نکته غامض و پیچیده چگونگی انجام آن و درپیچیده ترین مساله آن یعنی انتقال مالکیت و نیز شکل گیری بخش خصوصی درجامعه است طی این مقاله موضوع خصوصی سازی مورد بررسی قرارمیگیرد تعریف خصوصی سازی همراه با اهداف آن ارایه می شود سپس ضمن بیان وضعیت خصوصی سازی دربرخی کشورها وضعیت و دلایل ناکامی خصوصی سازی درایران تشریح شده و رهنمودهایی برای بهبود خصوصی سازی درایران ارایه می شود.