سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی بوم های بیابانی، گردشگری و هنرهای محیطی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

زینب طالبی – معماروطراح شهری دانشجوی دکتری شهرسازی

چکیده:

دردهه های اخیر عدم انسجام شکل شهر و گسست درسازمان فضایی شهر موجب چالشهایی بین شهرسنتی و شهرمدرن شده است دراقلیم گرم و خشک تبعات چشمگیر این مساله برزندگی ساکنان از مهمترین مسائل درحوزه ریخت شناسی شهری درایننواحی است فقدان ارزشها و مزیت هایی که شکل شهرسنتی برایزندگی ساکنان فراهم می نمود درشهرنشینی معاصر به شدت خودنمایی می کند مسائلی از قبیل افزایش هزینه های حمل و نقل شهری عدم انطباق با شرایط جغرافیایی و طبیعی محیط و .. پیگیری نظریات جدید جهانی درزمینه شهرسازی نشان میدهد برخی جنبه های این مساله درابعاد جهانی مورد توجه است این تحقیق برآن است که با روش تحقیقی توصیفی تحلیلی قانونمندی های موجود درشکل شهر سنتیدراقلیم گرم و خشک را استخراج نماید و با مقایسه آن با راه کارهای جهانی ارایه شده برای مسائل به ارایه راه ک ارهایی برای توسعه و طراحی شهری بپردازد.