سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

علیرضا رشیدی – عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه رازی

چکیده:

ضرورت نظارت و ارزیابی آموزش عالی از کیفیت برنامه درسی دانشگاهها هدف اساسی این پژوهش می باشد در ابتدای نوشتار به معنا و مفهوم کیفیت در آموزش عالی اشاره خواهد شد سپس نگرشهای مختلف نسبت به برنامه درسی مورد توجه قرار میگیرد در ادامه نوشتار به این پرسش خواهیم پرداخت که چرا نظارت و ارزیابی از کیفیت برنامه درسی دانشگاهها ضرورت پیدا می کند در انتها عواملی که در پیشبرد اهداف آموزش عالی موثر واقع می شود با دیدی تحلیلی و واقع بینانه مورد مطالعه قرار خواهد گرفت. روش تحقیق دراین پژوهش از نوع تحلیلی است و برای این منظور دیدگاههای صاحبنظران کتب، پیشینه مطالعاتی و تحقیقات انجام شده مورد مطالعه و بررسی و تحلیل قرار می گیرد.