سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

آزاده کریمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر، باشگاه پژوهشگران جوان،بوشهر ،ایران
امین نعمتی موردراز – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بوشهر

چکیده:

بافتهای تاریخی بخش قابل توجهی از شهرهای کهن این دیار را تشکیل میدهند این بافت ها با ویژگیهای منحصر به فرد خود با توجه به شرایط این بافتها درمواقع اضطراری مانند زلزله با ویژگیهای خاص و گاهی غیرقابل پیش بینی همراه هستند دراین مقاله به صورت موردی بافت تاریخی بوشهر مورد بررسی قرار گیرد در بافت کهن بوشهر کوچه ها از اندازه های ناچیزی برخوردار بوده و بناها نیز مرتفع می باشند نظر به اینکه بناهای یاد شده از مصالح سنگی ساخته شده اند در صورت وقوع زلزله در بافتی با این ویژگی ها امکان امداد رسانی ناممکن می باشد تلاش ما در نوشته ی پیش روی براین است که چرا و چگونه م یتوان مداخلاتی فنی کالبدی برمبنای اصول علمی و با اتکای به عوامل انسانی در جهتتداوم حیات این ثروتها از یک سو و از سوی دیگر به این شریانهای تاریخی نگاهی به عنوان یک فرصت داشت تا تهدید.