سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هجدهمین همایش ملی و چهارمین سمینار بین المللی بیمه و توسعه

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

علیرضا دقیقی اصلی – دکترای اقتصاد، عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز- سرپ
آزاده محمد زاده – کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو- کارشنا
مهشید حائری – کارشناس مدیریت بیمه دانشگاه علامه طباطبائی دانشکده بیمه اکو- کارشنا
شیما جعفرزاده اصفهانی – کارشناس ارشد مدیریت IT

چکیده:

در این مقاله، ابتدا به توضیح مفهوم ریسک, مدیریت ریسک, اطلاعات نامتقارن و انتخاب نامساعد پرداخته و سپس با تحلیل دادههای آماری، وجود انتخاب نامساعد در مدیریت ریسک پروژههای نیروگاهی را بررسی میکنیم. پس از آن با ذکر مثالهایی مبتنی بر شواهد تجربی در مدیریت ریسک پروژههای نیروگاهی، به تحلیل چگونگی مدیریت ریسک در این پروژهها پرداخته و در انتها نیز با توجه به محاسبه ضریب a به عنوان ضریب انتخاب نامساعد و تخمین رگرسیونی خط مبنا، نتیجه گیری شده است که اعمال فرانشیز و کاستنی و مطالعات ریسک اول دوره علیرغم تاثیر بر کاهش انتخاب نامساعد، در عمل نمیتواند به صورت کامل انتخاب نامساعد را پوشش دهد و تنظیم بیمه نامه هایی با امکان مدیریت ریسک پویا و ادواری و استقرار مدیریت ریسک چند وجهی و پویا میتواند پیشنهادی اساسی جهت بهبود مدیریت ریسک و اجتناب از انتخاب نامساعد در این پروژهها باشد.