سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: چهارمین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا رابط – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی زنجان

چکیده:

تغییرات اقلیمی و نگرانی های حاصل از آن، ضرورت انجام برنامه ریزی های همه جانبه در راستای مدیریت بهره برداری بهینه منابع آب در کشور را در جهت کاهش و رفع تهدیدهای زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی و دست یابی به توسعه پایدار، امری ضروری و دور از اجتناب می نماید. در حال حاضر نهادها و سازمان های متولی آب و کشاورزی همچون وزارت جهاد کشاورزی و نیرو با توجه به محدودیت های موجود در خصوص منابع پایه و نگرانی های زیست محیطی ایجاد شده، سعی به انجام برنامه ریزی و اقدامات گسترده در ایجاد زمینه بهره برداری بهینه و پایدار از منابع محدود با توجه به شاخص ها و الگوهای توسعه پایدار نموده اند. در حال حاضر با توجه به ساختار کشاورزی کشور، آب به عنوان یکی از مهم ترین و تاثیرگذارترین مولفه ها در تحقق و یا بازدارندگی پدیده توسعه به ایفای نقش می پردازد. از این رو توجه به بهره برداری بهینه از منابع با ارزش آب و زمینه سازی در جهت دست یابی به توسعه پایدار، با توجه به ویژگی ها و مسایل اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی کشور، امری ضروری و دور از اجتناب است. به سبب ضعف و یا فقدان نظام مدیریتی پایدار در بهره برداری بهینه از منابع آب و از سویی وابستگی شدیدی و مصرف قسمت عمده ای از منابع آب کشور در بخش کشاورزی، هم اکنون انگشت اتهام به سبب پر مصرف بودن بخش مزبور، به طرف آن نشانه رفته است. با توجه به اهمیت کشاورزی در ایجاد اشتغال، تامین امنیت غذایی و موارد متعدد دیگر، تحول ساختاری و بنیادی در بخش مزبور زمینه مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش مزبور را فراهم خواهد نمود. همچنین این امر نقش سزایی در تحقق توسعه کشاورزی، مدیریت بهره برداری بهینه و پایداری منابع آب کشور بر عهده خواهد داشت. مقاله مزبور سعی در بررسی نقش مدیریت بهره برداری بهینه از منابع آب در بخش کشاورزی را دارد.