سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مصطفی پورافضل – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
احمدرضا عمانی – استادیار گروه کارشناسی ارشد مدیریت کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شو
سعید محمدزاده – استادیار دانشگاه کشاورزی و منابع طبیعی رامین خوزستان

چکیده:

بخش کشاورزی یکی از مهم ترین بخش های اقتصادی و به اعتبار ارزش افزوده، نخستین بخش تولیدی کشور به شمارمی آید. با توجه به اهمیت استراتژیکی که این بخش در پیشبرد اهداف اقتصادی کشور دارد، علی رغم داشتن سهم زیاد درتولید ناخالص داخلی کشور، سهم اندکی از سرمایه گذاری کل کشور را به خود اختصاص داده است. سرمایه به سبب قابلیت تبدیل آن به دیگر عوامل در فرآیند تولید، نقش بسیار مهمی را در فعالیت های اقتصادی ایفا می نماید. با بکارگیری صحیحسرمایه و ترکیب آن با سایر عوامل تولید و استفاده بهینه از منابع محدود، می توان ظرفیت تولید را افزایش داد. به عبارتدیگر، توسعه فعالیت های اقتصادی بدون فراهم سازی شرایط تشکیل و افزایش سرمایه در این فعالیت ها، امکان پذیر نخواهد بود. در بخش کشاورزی به دلیل وجود تنگناهای ساختاری و کمبود امکانات مالی اکثر بهره برداران، مشکلات مربوط بهسرمایه گذاری نمود بیشتری داشته است. نتایج تحقیقات کارشناسان نشان می دهد که عواملی چون اعتبارات اعطایی بانک ها، شاخص قیمت نسبی محصولات کشاورزی، موجودی سرمایه در دوره قبل، ارزش افزوده بخش کشاورزی، موجودی سرمایه دولت در بخش کشاورزی، بیمه محصولات کشاورزی، سطح درآمد و غیره بر سرمایه گذاری در بخش کشاورزی مؤثر می باشند