سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهروند مسئول

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

ندا نبوی طباطبائی – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

چکیده:

اسلام به عنوان یک مکتب جامع وجاویدان، شامل اصول و احکام و تعالیم وبرنامه‌هایی چون هدایتگر و تعالی بخش در همه ابعاد زندگی انسان به اعم از فردی و اجتماعی، دنیوی و اخروی و سیاسی و فرهنگی در اقتصادی و اجتماعی و تربیتی می‌باشد و با توجه به اینکه در اسلام هم به خودسازی فردی و هم به صلاح و اصلاح جامعه توجه شده است، بنابراین در جامعه اسلامی باید زمینه برای رشد و کمال اخلاقی افراد جام فراهم شده و با انحرافات و منکرات با رعایت مراتب و شرایط برخورد گردد و با توجه به مسئولیت همه افراد در پیشگاه خداوند متعال به در قبال اصلاح کرد و جامع علم ، امر به معروف و نهی از منکر که از اصول علمی از واجبات و تکالیف مهم محسوب می‌شود، باید درهمی نهادها و سازمان‌ها که به ازجمله نهادهای آموزشی و مراکز پدید و تربیت و خصوصاً دانشگاه‌ها و ، به عنوان یک مکانیسم مطلوب برای نظارت و کنترل و یکی از مؤثرتری و کارآمدترین شیوه‌ها و روش‌ها، چرا که اصلاحات اسلام در جام و تحقق دانشگاه اسلامی حوالی دیگر دانشگاه با محیط جوان ، پرانرژی و با نشاط و مرتبط با فکر و اندیشه ، نقش تأثیرگذار بدترین کنندگی در وضعیت آینده کشور دست و لذا هم دلسوزان به آن امید دارندمحل دشمنان به آن طمع در چنین پستی دانشگاه اورد گاه جبهه‌های متقابل بوده در دانشگاه‌ها اگر به مفهوم واقعی کلمه اسلامی می‌باشد ، حافظ دستاوردهای انقلاب هر نظام مقدس جمهوری اسلامی و حافظ به آرمان شهدا باشد و لذا باتوجه به نقش وتأثیر دانشگاه‌ها در جام ، ضرورت و اهمیت بحث مشخص می‌گردد و در این مقاله سعید می‌شود پاپ و روش توصیفی – تحلیلی ، پس از بررسی ویژگی‌های دوره جوانی و دانشجویی و جایگاه بیژن و مسئولیت و رسالت دانشگاه، مصادیق معروف و منکر در رابطه با مسئولین به اساتید و کارمندان و دانشجویان مورد بررسی قرار گیرد .