سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سمیه محبی نجم آباد –

چکیده:

باتوجه به شرایط کنونی کشور توجه به مبحث تولید و صیانت ازسرمایه هایانسانی درراستای رشدوتوسعه کشوربسیارمهم می باشد بسیاری ازاندیشمندان اقتصادی و اجتماعی براین باورند که خلاقیت و کارافرینی بسترساز جذب سرمایه هایانسانی و ارتقا سطح تولید ملی می باشد زیرا کارافرینی علاوه براشتغال زایی برای جوانان می تواند نقش مهمی درجلوگیری ازواردات داشته باشد درواقع از کارافرینی میتوان به عنوان یکی ازمهمترین موتورهای تحول رشد و توسعه اقتصادی یادکرد بدیهی است بارزترین چیزی که میتواند ما را به این مقصود برساند دانشگاه و مراکز کارافرینی است زیرا مثلث رشد سرمایه هایانسانی هرکشور که مجموعه دانش مهارت و نگرش می باشد توسط برنامه های اموزشی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی شکل میگیرد و دانشگاه ها نقش کلیدی درتوسعه اقتصادی و پیشرفت اجتماعی ایفا می کنند لذا دراینمقاله مفهوم کارافرینی انواع کارافرینی مدلهای ایجاد سازمانهای کارافرین و ویژگیهای سازمان کارافرین مورد بحث قرارمیگیرد.