سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع غذایی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدمهراب حسینی – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
امیر شاکریان – دانشیار دانشگاه آزاد شهرکرد
علی مقیمی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین پیشوا
مهران محمدیان – مسئول آزمایشگاه کنترل مواد غذایی

چکیده:

چای محبوب ترین نوشیدنی درجهان است و حاوی مواد ضروری میباشد که برای سلامت انسان مفید است آلودگی برگ چای با فلزات سنگین ممکن است یک تهدید جدی برای انسان میباشد زیرا انها قابل تجزیه نیستند و درمحیط باقی می مانند ووارد زنجیره غذایی میشوند دراین مطالعه غلظت فلزات سنگین سرب و کادمیم از طریق طیف سنجی جذب اتمی باکوره مطابق دستورالعمل AOAC برروی ۱۰ نمونه چای سیاه کشت شده درایران و ۱۰ نمونه چای سیاه وارداتی درسال ۲۰۱۱ انجام گرفت نتایج این بررسی نشان میدهد میانگین غلظت سرب درنمونه های خارجی ppb 265 ± ۳ / ۲۹۳ ، نمونه های داخلی ۴۹۷/۵±۱۷۵ و برای کادمیم درنمونه خارجی ۹/۱۴±۷PPB و نمونه های داخلی ppb 17 ± ۴۵ بدست آمد مقدار سرب و کادمیم درنمونه های داخلی بیشتر از نمونه های خارجی می باشد۰/۰۵ ≥ pدرمقایسه با حد مجاز استاندارد سرب و کادمیم درچای کمتر می باشد.