بروز گرایش های نو و تقاضاهای متنوع

براسلاوسکی۲۰۰۰) ۱ )که گرایشها و تنشهای اصلاحات برنامه درسی در قرن ۲۱ را مورد بررسی قرار داده است، مینویسد: »ضرورت تغییر شیوه برنامه ریزی درسی بر بازشناسی گرایشهای مستحکمی مبتنی است که حداقل از بیست سال گذشته آغاز شده است. این گرایشها بیشتر به تقاضا برای آموزش، مؤلفه ها و منابع فرایندهای آموزشی و تدارک خدمات آموزشی مربوط میشوند.

« به اعتقاد وی، امروزه حداقل شش((۶ گرایش عمده به شرح زیر در تقاضا برای آموزش وجود دارد که ضرورت تغییر برنامه ریزی از نظام متمرکز به نظام غیر متمرکز را آشکار میسازد :

-۱ تغییرات در نیمرخ مشاغل که به طور فزاینده ، متنوع و متکثر میشوند. این روند به سرعت در حال تغییر و همواره در حال جهانی شدن است.

-۲ نیاز به از بین بردن نابرابریهای اجتماعی ناشی از حاشیه نشینی.

-۳ نیاز به بازشناسی تفاوت های طبیعی موجود میان افراد وتوجه به آن به عنوان یک منبع ارزشمند برای رفع نابرابری.

-۴ نیاز به آموزش جهت توانمند ساختن افراد به عنوان شهروندان یک جامعه.

-۵ نیاز به توجه به طیف وسیعی از مسایل در حال رشد از قبیل پیشرفتهای بیوتکنولوژی که افراد با اتکا به آنها اقدام به تصمیم گیری میکنند.

-۶ لزوم توجه به وجوه مشترک مزایا و معایب ناشی از تأکید بر پیشرفت های فنی در محیط و کیفیت زندگی افراد در جوامع.