سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی تغییر اقلیم و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

فاطمه رحیم زاده – عضو هیئت علمی پژوهشکده هواشناسی

چکیده:

علیرغم به کارگیری داده های مشاهده شدها ز ایستگاه های هواشناسی د ر مطالعات متعدد در سطح کشور در زمینه تغییرات اقلیمی از جمله تغییر پذیری پارامترهای اقلیمی اعتبار سنجی مدلهای اقلیمی و …همگنی این داده ها موضوعی است که به اندازه کافی به ان توجه نمی شود در برخی ازمطالعات به دلیل نادیده گرفتن تغییرات حاصل از عوامل غیرطبیعی نتایج شک برانگیز است دربرخی مواد بالعکس تغییرات طبیعی به عوامل مولد بشری ناهمگنی نسبت داده می شوند برای درک بهتر مطلب داده های دمای کمینه ۷ ایستگاه واقع در منطقه شمال غرب کشور در دوره ۲۰۰۷-۱۹۶۰ موردبررسی قرارگرفته اند پیچیدگی های خاصی در رفتار این پارامتراقلیمی درمنطقه دیده می شود سری های دمای کمینه درا یستگاه های هواشناسی این منطقه در سطح معنی داری قابل قبولی ناهمگن شناخته می شوند.