سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

علیرضا شهرکی – عضو هیئت علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان
مجیب الرحمان چراغی – دانشجوی کارشناسی ارشد وکارشناس مسئول آموزش و پژوهش اداره راه و ترابری

چکیده:

با توجه به موقعیت کشورمان که درمسیر دوکریدور بزرگ جهان واقع شده است ترانزیت می تواند درآمدی همپای صادرات نفت برای کشورمان به ارمغان بیاورد دراین مقاله ابتدا رابطه صنعت حمل و نقل با اقتصاد مورد ارزیابی قرارگرفته است درادامه جایگاه ونقش کریدور شمال جنوب موردبحث و بررسی قرارگرفته همچنین توسعه و گسترش بندرگوادر پاکستان درمنطقه نه بعنوان یک فرصت بلکه به عنوان یک تهدید برای کشورمان و بخصوص بندرچابهار مورد ارزیابی قرار داده شدهاست درادامه اهمیت اتصال بندرچابهار به شبکه ریلی و فعال شدن مسیر ترانزیتی کریدور شمال جنوب و آثار و پیامدهای آن مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرارگرفته و همچنین موقعیت مطلوب بندرچابهار که بعنوان جایگزین مناسبی برای کشورهای سونامی زده ومی تواندنقش ارزنده ای در جذب گردشگران ایفا کند پرداخته شده و درنهایت پیشنهادات و راهکارهایی جهت ایجاد تحول و بهبود رونق اقتصادی درشرق کشور و درراستای توسعه محورشرق ارایه گردیده است.