سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمداسماعیل زلف خانی – کارشناسی ارشد مهندسی صنایع

چکیده:

موفقیت درهدایت و تکمیل پروژه های پیچیده و بزرگ بیش ازهرچیزی مستلزم سلسله فعالیت هایی است که براساس یک روش و الگوی مشخص و معتبر بوده و تضمین کننده اثربخشی رویکردها راهبردها و برنامه ها باشد آنچه دراین مرحله ازاولویت و اهمیت فراوان برخوردار است این است که درشروع پروژه تمام تلاشها معطوف این مساله شود که گروه های مختلف میان رشته ای تشکیل گردد با شناخت دقیق ماموریت ترسیم شده برای سیستم موردنظر توسط این گروه ها کلیه جوانب آن مورد بررسی دقیق و کارشناسانه قرارگیرد و الزامات کامل آن تدوین گردد الزاماتی که متضمن براورده شدن تمام انتظارات ذینفعان موجوددرپروژه میباشد سپس با ترسیم نقشههای شکست پروژه درسطوح پایین تر نقشه راه معماری سیستم تهیه میگردد باتوجه بهاینکه کشورما درمسیر توسعه قراردارد و بسیاری ازسازمان ها ماموربه انجام پروژه های متنوع و بزرگ شدها ند دراین بین نیاز به تدوین یک متدولوژی موثر دراین حوزه از دانش از دانش مدیریت پروژه درکشور بیش ازپیش احساس میشود.