سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سیزدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اکبر خامئی – دانشجوی دکتری مواد، سازمان صنایع دریایی
مهدی افشان – کارشناس ارشد کشتیسازی، سازمان صنایع دریایی

چکیده:

در سا لهای اخیر نانوتکنولوژی توانسته است دریچهای جدید به روی علم باز نموده و علوم مختلف را با دگرگونی روبرو نماید. بدون شک این فناوری در صنایع دریایی هم جایگاهی ویژه داشته و هم میتواند در ساختن صنعتی قدرتمند، مدرن و توانمند کمک شایانی نماید. با توجه به اثر این فناوری در تحول شگرف تجهیزات و سامانههای دریایی، شناخت دقیق و بهکارگیری صحیح آن ضروری و لازم است. صنایع دریایی کشور ما دراین برهه از زمان میتواند با بکارگیری این فناوری نهتنها عقب ماندگی خود را در زمینههای مختلف جبران نماید بلکه توانایی رسیدن به قدرتی مطرح در سطح جهان و جایگاهی عالی در سطح آسیا را داشته باشد. در این مقاله به کاربرد فناوری نانو و تأثیرات قابل توجه آن در تجهیزات وصنایع دریایی اشاره شده است. استفاده از نانوحسگرها و حافظههای نانولولهای در تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتری، روغنهای موتور و رنگهای نانویی در کاهش مصرف سوخت و انرژی، نانو الیافهای کربنی و نانوکامپوزیتها در استحکام بخشی و سبکی سازه و بدنه، نانولولههای کربنی در افزایش راندمان پیلهای سوختی و سلولهای خورشیدی چند نمونه از تواناییهای نانو فناوری میباشد. مطابق پیشبینی مؤسسات و میزان سرمایه گذاری دولتها در نانو فناوری چشمانداز بسیار روشنی در بیشتر صنایع پیشرو است.