سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس فناوری اطلاعات و جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

علی بدیع – عضو هیئت علمی بخش مهندسی فناوری اطلاعات دانشگاه سلمان فارسی کازرون
علیرضا مهرابی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
سیدمسعود طباطبایی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات
ریحانه خلیلی – دانشجوی مهندسی فناوری اطلاعات

چکیده:

ورود از عصر صنعت به عصر اطلاعات مستلزم عبور از جامعه صنعتی به یک جامعه دانش محور است درچنین جامعه ای دانش و اطلاعات محور اصلی زندگی بشر را دردست گرفته است دانش واطلاعاتی که از منبع عظیمی از داده ها حاصلمی گردد درعصر کنونی سازمان ها دیگر روی رکوردهای اطلاعاتی حجیم سرمایه گذارینمی کنند محدودیت های زمانی و فیزیکی سبب شده تا این اطلاعات بیشتر بصورت کلی و ناکارآمد دراختیار مدیران قرارگیرد با رشد فناوری اطلاعات موضوع معنابخشیدن به داده ها و آسان کردن فرایند تصمیم سازی همزمان درمرکز توجه کارشناسان فناوری اطلاعات و متخصصان علم مدیریت و کسب و کار قرار گرفته ا ست دراین راستا پایگاه داده تحلیلی و هوش تجاری فناوری جدیدی است که فرایند تصمیم گیری را برای مدیران آسان می سازد دراین مقاله ضمن معرفی هوش تجاری BI و مراحل آن به بررسی تغییرات بوجود آمده از ورود هوش تجاری در سازمان پرداخته و با معرفی یک مدل مفهومی به ضرورت به کارگیری هوش تجاری درسازمان ها تاکید گردیده و درنهایت به ارایه یک استراتژی درزمینه استفاده ازهوش تجاری درسازمان ها از طریق ماتریس تحلیل داده ها SWOT پرداخته شده است.