سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امیر صمیمی – شرکت پالایش نفت اصفهان

چکیده:

عملکرد سیستمهای ایمنی و بهداشت و به تبع آن شاخصهای مربوطه در نقاط مختلف دنیا با یکدیگر متفاوت است بنابر نظر دفتر بین المللی کار I.L.O امروزه تفاوت معنی دار دربهداشت و ایمنی شغلی درمیان کشورهای مختلف تنها وابسته به تکنولوژی دیدگاه سخت افزاری و نرم افزاری نیست بلکه مهمترین اصل در پیشرفت یکپارچه اصول ایمنی و بازتاب آن درمحیط کار توجه به جنبه های فرهنگی و اجتماعی است تغییر در رفتارها و نگرشهای افراد و تمرکز بیشتر آنها برایمنی تنها از طریق شکل گیری فرهنگ ایمنیتحقق یافته که شکل گیری این فرهنگ نیز مستلزم درک و شناسایی فرهنگ فعلی سازمان است از طرف دیگر بدون توجه کافی به امر نگهداری نتایج حاصل از اعمال مدیریت چندان چشمگیر نخواهد بود.نظام نگهداری منابع انسانی ابعاد متعددی را شامل میشود که می توان آنها را به دو دسته تقسیم نمود: دسته اول در رابطه با حفظ و تقویت جسم کارکنان است دسته دوم شامل مواردی است که تقویت کننده روحیه علاقمندی کارکنان به کار و محیط کار می باشد ددراین مقاله به ضرورت بررسی فرهنگ ایمنی و امنیت شغلی در صنعت نفت ایران پرداخته شده و راهکارهایی ارایه شده است.