سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش بین المللی تحولات جدید ایران و جهان

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدعلی توانا – استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد

چکیده:

جهانی شدن معاصر تاثیرات گسترده ای بر مسائل فرهنگی اقتصادی و سیاسی جامعه معاصر داشته است کهمهمترین آنها در هم تنیدگی فرهنگ ها گسترش مبادلات فرامرزی و کاهش حاکمیت دولت – ملت بوده استدر چنین بستری به نظر می رسد الگوهای موجود شهروندی که به مرزهای ملی محدود و مقید هستند چندان کارا نباشند چه این که جهانی شدن معاصر خود و دیگری را در ارتباط بی واسطه با هم قرار داده است که این امر بازتعریف حقوق وظایف نحوه مشارکت و عضویت انسان ها در عرصهجهانی را ضروری می سازد براین اساس مقاله حاضر مقاله حول این پرسش ها شکل می گیرد که جهانی شدن معاصر چه تاثیری بر نظریه شهروندی مدرن برجای گذاشته است؟ چگونه م یتوان چالشهای جدید را رفع نمود؟ چه نوع شهروندی را می توان جایگزین شهروندی مدرن نمود؟ و نهایتا این که شهروندی بدیل برچه مولفه هایی مبتنی است؟