سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حسن تقی پور – دانشیار، دانشکده بهداشت ، دانشگاه علوم پزشکی تبریز
رویا زرعی –
اصغر محمدپوراصل –
سپیده نعمتی –

چکیده:

آموزش کارکنان از عوامل اجرای موفق مدیریت پسماندهای بیمارستانی می باشد. هدف این مطالعه بررسی میزان آگاهی، نگرش و عملکرد کارکنان بیمارستان های شهر تبریز در ارتباط با مدیریت صحیح پسماندهای بیمارستانی بود.آگاهی و نگرش ونحوه عملکرد کارکنان با ۷ روز حضور تیم تحقیق در ۱۰ بیمارستان و تکمیل پرسشنامه توسط هفت گروه مختلف شغلی و چک لیست ویژه و آنالیز نتایج به دست آمده در نرم افزارSPSS مورد ارزیابی قرار گرفت.ارتباط معنی داری بین رده های شغلی، سطح سواد و میزان آگاهی کارکنان وجود داشت. بیشترین نمره آگاهی به پزشکان و متخصصین و کمترین نمره به کارکنان بخش خدمات و جمع آوری پسماندهای بیمارستانی مربوط بود. پایش عملکرد کارکنان در تمام سطوح شغلی و تحصیلی نشان دهنده عدم پیروی از اصول صحیح مدیریت پسماندهای بیمارستانی بود.در اجرای طرح مدیریت پسماندهای بیمارستانی علاوه بر ایجاد زیر ساخت های لازم آموزش ،انگیزش، استفاده از اهرم های قانونی کنترل، نظارت دقیق، تشویق و …. نیاز است.