سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

بهنام طالبی – دکتری تخصصی ، مدیریت آموزشی
سمانه مرادی – کارشناسی ارشد ، برنامه ریزی درسی
مهدی پاکدل – کارشناسی ارشد ، مدیریت آموزشی
قادر زمستانی – کارشناسی ارشد، مدیریت صنعتی

چکیده:

یادگیری مادام اعمر یکی از محورهای اصلی موسسات آموز شعالی است.سواد اطلاعاتی عنصر اصلی و موثر در یادگیری مادام العمر است.بر این اساس ، شاید بتوان گفت با سواد کسی است که یاد گرفته است چگونه یاد بگیرد .هدف پژوهش حاضر تعیین ضرورت آموزش مهارت های سواد اطلاعاتی در برنامه های درسی آموزش عالی بود.از بین جامعه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری ورودی های ۹۰ و ۸۹ دانشگاه تبریز تعداد ۳۸۰ نفر نمونه به شویه ی تصادفی طبقه ای انتخاب گردید.پرسشنامه ای بر مبنای «استاندارد قابلیت های سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی »برای گرد آوری داده های لازم مورد استفاده قرار گرفت.برای تحلیل نتایج از آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون T و تحلیل واریانس) ساتفاده شد. نتایج نشان داد که بین میانگین نمرات کسب شده حاصل از نظرات دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد و دکتری درباره سواد اطلاعاتی خود تفاوت معناداری وجود دارد، اما بین میانگین نمرات کسب شده چهار گروه آموزشی تفاوت معناداری مشاهده نشد.همچنین بین میانگین نمرات کسب شده دانشجویان دختر و پسر تفاوت معناداری مشاهده نگردید.بر اساس یافته ها امکانات ، محتوای آموزشی ، کمیت و کیفیت عوامل موثر در خود یادگیری عواملی هستند که تفاوت یا عدم تفاوت ها از آن ناشی شده است.در نتیجه می توان از مجموعه ی «استاندارد قابلیت های سواد اطلعاتی برای آموزش عالی» به عنوان استاندارد قابل قبول در کشور برای برنامه ریزی و طراحی درس ها و دوره های آموزشی مهارت های سواد اطلاعاتی برای مراکز آموزش عالی استفاده کرد.