سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فاطمه رزاقی بورخانی – دانشجوی دکتری ترویج کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی دانشگاه ت

چکیده:

بخش کشاورزى به دلیل تنوع آب و هوایی، امکان خطرات طبیعی از جمله سیل، خشکسالی، حمله آفات، آتش سوزی و غیره و بی اطمینانی که در میزان تولید و قیمت وجود دارد از مخاطره آمیزترین فعالیتهای اقتصادی به شماری میرود، این گونه عوامل معمولاً غیر قابل پیشبینی است و باعث افزایش ریسک و عدم حتمیت فعالیتهای کشاورزان میشود و زارعان را در رویارویی با این پدیده قرار داده و معمولا باعثبروز رفتار ریسک گریزی در بین آنها می گردد. از این رو وجود ریسک یا مخاطرات حاکم بر تولیدات کشاورزی را میتوان از جمله نتایج پایین بودن سطح کارایی و عدم گسترش تولیدات دانست، لذا توجه به بیمه محصولات کشاورزی در مدیریت ریسک و ابعاد آن در تحلیلهای مربوطبه اقتصاد کشاورزی به عنوان راهکاری در جهت توسعه پایدار بسیار حایز اهمیت است. بیمه محصولات کشاورزی عامل مهمی است که در کنارسایر اقدامات اساسی جهت مدیریت ریسک، ضریب خسارتهای بخش کشاورزی را کم میکند و در نتیجه امکان سرمایه گذاری و گرایش به انجام فعالیتهای کشاورزی را به عنوان بستر ساز اصلی تولید جامع کشور فراهم و توسعه بخش کشاورزی و ملی و توسعه پایدار را به همراه می آورد. این مطالعه به روش تحلیلی، همراه با بررسی مطالعات تجربی انجام شده، به بررسی آموزش مدیریت ریسک، پروژه توسعه آموزشمدیریت ریسک در ایالت متحده آمریکا ، نقش آموزش در پذیرش بیمه محصولات کشاورزی، رسانه ها ی آموزش مدیریت ریسک، روش ها وسازوکارهای ترویجی در ارائه آموزش های بیمه کشاورزی، توسعه حرفه ای آموزشگران در بهبود کیفیت آموزش بیمه کشاورزی، نیازهای آموزشی کارشناسان بیمه محصولات کشاورزی در خصوص بیمه می پردازد و آموزش بیمه محصولات کشاورزی و آموزش مدیریت ریسک راگامی به سوی توسعه پایدار بیان می کند. آنچه مسلم است، ترویج کشاورزی تلاش می کند تا با بهبود مهارتها و دانش مدیریت ریسککشاورزان، تقویت توان مدیریتی کشاورزان در امر بیمه و ارائه پیش آگاهیها و اطلاعات لازم نسبت به دیگر نهادها، بیشترین اثربخشی را در توسعه پذیرش بیمه محصولات کشاورزی و مقابله با خسارات ناشی از ریسک های احتمالی ایفا نماید.