سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهرا گلچین نیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد دزفول

چکیده:

آموزش شهروندی عبارت است از فرایند انتقال دانشها، ارزشها و نگرشهای لازم برای مشارکت جامعه از یک نسل به نسل دیگر آموزش شهروندی و آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی، زمینه و بستر مناسب را برای یک شهروند خوب بودن، برقراری نظم و امنیت در جامعه، افزایش میزان مشارکت مدنی افراد، رعایت حقوق سایر شهروندان و ارتقای فضیلت جامعه شهری میسر می کند و سطح فرهنگ، اندیشه و معلومات افراد را بالا می برد. هدف این پژوهش بررسی شیوه های آشناسازی دانش آموزان دوره متوسطه با حقوق شهروندی است. جامعه آماری پژوهش کلیه دانش آموز دوره ۸۹ است که از میان آنها ۲۰۰ نفر به عنوان نمونه به شیوه تصادفی ساده – متوسطه شهرستان دزفول در سال تحصیلی ۹۰ انتخاب شده اند. روش تحقیق توصیفی از نوع پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه محقق ساخته با ۲۹ سؤال بسته ۰ تنظیم گردیده است. شیوه تجزیه و تحلیل یافته ها در دو سطح / پاسخ براساس طیف ۵ درجه ای لیکرت و با اعتبار ۸۶ آمار توصیفی و استنباطی صورت گرفته است. با مقایسه انواع آموزشهای مؤثر بر آشناسازی دانش آموزان با حقوق شهروندی مشخص گردید که در مجموع با توجه به جنسیت و پایه تحصیلی بیشترین تأثیر مربوط به آموزش اقتصادی بوده است. مقایسه نظرات دانش آموزان با توجه به پایه تحصیلی آنها نشان داد که بین نظر آنها در خصوص شیوه های آشناسازی با حقوق شهروندی در تفاوت عنادار ۰/۰۵≥ p وجود دارد.