سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سپیده سادات آقازاده نایینی – کارشناسی ارشد مهندسی کشاورزی بیماری شناسی گیاهی، دانشگاه آزاد اسلام
صدیقه فاطمی – دانشیار، دکترای نماتد شناسی گیاهی، موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور.

چکیده:

سییی زمینی در نقاط مختلف دنیا میزبان بیش از۵۱گونه نماتد انگل گیاهی است نماتد طلایی سیب زمینی Globodera rostochiensis ، از مهم ترین نماتدهای زیان آور سیب زمینی می باشد. این نماتد برای ایرا جزء آفات قرنطینه ای به شمار میآمده تا سال ۱۸۳۱ که از شهرستا بهار در استا همدا ، قط تولید سی زمینی کشور گزارش گردید. عدم رعایت روشهای مدیریتی مناسب و کشت پیاپی سی زمینی در مزارع شهرستا بهار از عوامی تشدید کننده این نماتد بوده و ممکن است منجر به گسترش آ به سایر مناطق شود .آفتابدهی خاک به همراه افزود فرآورده های گیاهی فیومیگانت شاید بتواند منجر به کاه آلودگی ناشی از نماتد و کاه مصرف سموم گردد. دراین تحقی بررسی تاثیر ضدعفونی خاک آلوده به نماتد با آفتابدهی و افزود اندام های هوایی تازه کل م بروکل ی به عنوان یوفیومیگاسیو موردبررسی قرار گرفت.