سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه نظام تامین مالی در ایران

تعداد صفحات: ۲۹

نویسنده(ها):

میثم فدایی واحد – دانشجویان کارشناسی ارشد معارف اسلامی و مدیریت مالی
محمد صفایی –

چکیده:

تامین مالی همواره یکی از دغدغه های اصلی مدیران شرکت ها دراجرای پروژه های مختلف بوده است یکی از وظایف اصلی مدیران مالی شرکت ها بالاخص شرکت های سرمایه گذاری صندوق های سرمایه گذاری مشترک و غیره شناسایی فرصت های سرمایه گذاری بهینه می باشد که مشکل اصلی این مدیران تامین منابع مالی جهت عملیاتی کردن این فرصت هاست با توجه به نیاز روزافزون کشور به ابزارهای مال منطبق با شرع مقدس اسلام از یکسو و نیاز مدیران مالی به اختیارات بیشتر درزمینه انتخاب فرصت های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلندمدت با استفاده از این ابزارها و تشکیل پرتفویی برای کاهشریسک غیرسیستماتیک سرمایه گذاری از سوی دیگر لزومارایه ابزاری جدید در حوزه تامین مالی که دارای مزایای مختلفی از جمله عدم محدودیت نسبی درزمینه سرمایه گذاری نسبت به ابزارهای دیگر تامین مالی مثل صکوک اجاره، استصناع، مشارکت و … است بیش ازپیش احساس می شود ابزار تامین مالی معرفی شدهدراین مقاله که براساس عقد وکالت طراحی شده صکوک وکالت است این صکوک دست مدیران مالی شرکت ها را در تنوع سازی دارایی ها و انتخاب پرتفویی از سرمایه گذاری های سودآور بطور نسبی باز میگذارد و درعمل توانایی آنها برای مدیرت و کاهش ریسک شرکت را افزایش میدهد.