سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس اقتصاد شهری ایران

تعداد صفحات: ۲۰

نویسنده(ها):

مصطفی سلیمی فر – دانشیار دانشگاه فردوسی مشهد
منصوره خزاعی – کارشناس ارشد علوم اقتصادی
محمد سلیمی فر – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم اقتصادی

چکیده:

یکی ازمهمترین مباحث مطرح درعلوم مالی تامین مالی است بدین منظورابزارهای مختلف تامین مالی طراحی و مورد استفاده قرارمیگیرند طراحی ابزراهای متنوع تامین مالی مورد تایید قواعد حقوقی اسلام که در راستای تنوع بخشیدن به ابزارهای مالی و ثبات در منابع درآمدی شهرداری ه ا درایرا ن می باشد از نیازهای اساسی این سازمان ها به شمار می آید هدف این مقاله مروری برروشهای موجود تامین مالی شهرداری ها و یافتن پاسخ این سوال است که آیا اوراق اجاره صکوک به لحاظ اقتصادی ابزار کارآمدی برایتامینمالی پروژه های شهری است؟ نتایج این مقاله که با بکارگیری روشتوصیفی – کاربردی به دست آمدها ست ضمن ارایه مدلهای عملیاتی صکوک اجاره نشان میدهد که این اوراق از لحاظ اقتصادی ابزاری مناسب برای تامین مالی می باشد و شهرداری ها با کمک این ابزار می توانندمنابع مالی مناسبی جهت اجرای پروژه های عمرانی و زیرساختی بدست آورند.