سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

الهام پیروز – پژوهشگر موسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی
فتانه فرید – کارشناس ارشد مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی شرکت مهندسان مشاور ع

چکیده:

مقاله پیش رو از دوبخش تشکیل شده است در بخش اول به اهمیت، نقش و جایگاه صنعت گردشگری در توسعه اقتصادی پرداخته شده و در بخش دوم جاذبه های گردشگری قشم معرفی شده است در بخش اول تعاریفی از گردشگری ،توسعه، مزیت نسبی و تحلیل هزینه فایده ارائه شده و نشان داده شده است که صنعت گردشگری چگونه به توسعه اقتصادی منتهی می شود و به خصوص جلب گردشگر خارجی که به علت واردکردن ارز به کشور به مثابه صادرات عمل نموده و رشد اقتصادی را به دنبال دارد چگونه در توسعه اقتصادی و فعال نمودن سایر بخش های اقتصادی اثر میگذارد. آنچه دراین بخش به آن تاکید فراوان شده است تئوری اثر تکاثر اقتصادی می باشد تئوری اثر تکاثر نشان م یدهد که گردش چرخ یکی از فعالیت های اقتصادی گردش سایر فعالیت های اقتصادی را به دنبال خواهد داشت. در بخش دوم جاذب ههای گردشگری قشم معرفی شده است که در سه بخش طبیعی، تاریخی و اقتصادی مورد بحث قرار گرفته است و درنهایت نتیجه گرفته شده که قشم با توجه به جاذب ههای فراوان گردشگری و همچنین معرفی آن به عنوان منطقه آزاد تجاری از توان مندی های مناسبی جهت توسعه گردشگری برخوردار می باشد که نیازمند سرمایه گذاری در این صنعت می باشد و مهم ترین آن ها معرفی و تبلیغ آن در سطح جهان می باشد و در نهایت سرمایه گذاری جهت برطرف نمودن انواع موانع فرهنگی، قانونی و سازمانی، سیستم های حمل و نقل، امکانات تاسیساتی، رفاهی تسهیلاتی، امور گمرکی، صدور روادید، تاسیس شعب بانک و بیمه ،خدمات ارتباطات جهانگردی و موانع اقتصادی که در توسعه صنعت گردشگری نقش اساسی دارند.