سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای توریسم و توسعه

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

خدیجه امیری – عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی واحد یاسوج

چکیده:

صنعت توریسم از دو جهت عمده حائز اهمیت بسیار است:نخست، موجبات آشنایی ملل با دیگرفرهنگها، نژادها، اقوام، سرزمینها، گویش ها و…را فراهم م ینماید، و دوم، از نظر اقتصادی به عنوان یک منبع تأمین درآمد و ارز محسوب م یشود.کشورهای مختلف جهان در سایه برخورداری از امکانات گوناگون و جاذبه های متنوع، در پی جذب و جلب جهانگردی بسوی خویش هستند. متأسفانه در کشورها، صنعت توریسم چنان که شایسته است گسترش و توسعه نیافته است.با وجودی که در تمامی برنامه های توسعه سالیان اخیر بررهایی از اقتصاد تک محصولی متّکی بر صادرات نفت تأکید شدهولی در مقام عمل موفقیت و کامیابی قابل توجه و مملوس و محسوسی در این زمینه به دست نیامده است.رشد و توسعه صنعت توریسم در ایران به عنوان یکی از راهکارهای عملی رهایی از اقتصاد تک محصولی و متنوع سازی منابع درآمدی کشور باید بیش از پیش مورد توجه برنام هریزان و سیاستگذاران کشور قرار گیرد. مقاله حاضر کوششی در جهت تبیین چالش های موجود در برابر صنعت توریسم در ایران و ارائه راهکارهایی برای بهبود و سامان بخشیدن به این صنعت است.این مقاله از هفت بخش تشکیل شده است.پس از ذکر مقدمه ای پیرامون اهمیت و ضرورت پرداختن به صنعت توریسم، به مفهوم توریسم، تاریخچه این صنعت در ایران و مقایسه تطبیقی جوانب مختلف آن از جمله تعداد جهانگردان و درآمد حاصل از جهانگردی در بین ۲۵ کشور جهان پرداخته ایم.سپس تنگناها و علل عدم موفقیت ایران در جلب جهانگردان مطرح شده و راهکارها و پیشنهادهایی برای بهبود وضعیت کمی و کیفی توریسم در ایران ارائه شده است.بخش پایانی مقاله نتایج حاصل از تحقیق را در بردارد که عمدتا در دو مجموعه خلاصه م یشود: -۱ وضعیت توریسم در ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه حاکی از عدم توسعه یافتگی و وجود چالش های زیادی در این بخش است. ۲-سیاستگذاریهای کلان در سطح ملی و نیز تدابیر و سیاستهای استانی و منطقه ای باید در چارچوب راهکارهای پیشنهاد شده در راستای رشد و اعتلاء این صنعت نوپا باشد