سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

منیرالسادات میراحسنی – کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی و تحلیل سیستم های اقتصادی

چکیده:

موضوع پیوستن به سازمان جهانی تجارت ، از بحثهای روز محافل اقتصادی ، سیاسی ، علمی و اجتماعی کشوراست که صرف نظر از دیدگاههای موافق یا مخالف ، باید از زوایای مختلف ارزیابی شده و تاثیرات احتمالی آن بر بخشهای مختلف مورد بررسی واقع شود . در واقع جهانی شدن ١ در دنیای حاضر امری اجتناب ناپذیر است . تا زمانی که مذاکرات الحاق به سازمان جهانی تجارت به طور رسمی آغاز نشود ، نمی توان میزان تبعات و پیامدهایی که بر اقتصاد و تجارت کشور خواهد داشت ، را به طور دقیق ارزیابی نمود . نظر به اینکه کشور ایران درخواست عضویت خود را به طور رسمی تقدیم دبیرخانه سازمان جهانی تجارت نموده و پس از طی مراحل قانونی و تشکیل گروه کاری مذاکرات اصلی آغاز می گردد . لذا بسیار ضروری است که قبل از شروع مذاکرات ، کشور درخواست کننده الحاق ، بر کلیه خلاء ها و تعارضات قانونی کشور خود در هر یک از موضوعات مذ اکراتی واقف بوده و در مقابله با شرکاء تجاری خود از موفقیت نسبی برخوردار گردد .تعهدات کشورهای عضو سازمان جهانی تجارت در زمینه تجارت خدمات ، هر چند در چارچوب موافقتنامه عمومی تجارت خدمات سپرده شده است ، اما با یکدیگر تفاوتهای عمده ای دارند .بخش خدمات م الی در کشورهای در حال توسعه از روش های سنتی و ناکارآمد پیروی می کند . در حالی که برای گسترش تجارت جهانی و رفاه بیشتر مصرف کنندگان ، خدمات مالی با کیفیت بهتر و هزینه کمتر، امتیازی محسوب می شود . چرا که خدمات مالی بخشی از قیمت تمام شده کالا را تشکیل می دهد و در بنیه رقابت بنگاه ها اثر مستقیم دارد . به این ترتیب اتخاذ راهکارهای مناسب برای بخش خدمات و خصوصا صنعت بیمه ، در رقابت پذیری آن در عرصه بین المللی ، خود فرصتی برای ایجاد اشتغال مولد و گسترش سهم در تجارت مرئی و نامرئی جهان است . در این راستا و در جهت نیل به اهداف جهانی شدن ، صنعت بیمه نقش بسیار مهمی بر عهده دارد . صنعت بیمه به عنوان یکی از زیر بخش های اقتصادی از مقررات حاکم بر بخش خدمات تبعیت می کند که با فراهم کردن تسهیلات لازم تداوم فعالیت در دیگر بخشها را آسان می سازد . به عبارت دیگر امروزه صنعت بیمه یک ی از نهادهای اقتصادی و مالی محسوب می شود که از یک طرف در تقویت بنیه اقتصادی و اجتماعی جامعه نقشی اساسی دارد و از طرف دیگر با ایجاد اطمینان و امنیت و تشکیل پس اندازهای ملی ، زمینه گسترش فعالیت های تولیدی و خدماتی را فراهم می کند. تحقیق حاضر در صدد پاسخگویی به این سوال است که صنعت بیمه با توجه به توانمندیهای بالقوه خود چگونه می تواند در شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجارت مزیت نسبی خود را حفظ نموده و در حمایت از بنگاههای تولیدی در این راستا نقش داشته باشد . در این تحقیق سعی شده که با استفاده از یک الگوی نظری ٢ که در شرایط پیوستن به سازمان جهانی تجارت و موافقتنامه تجارت خدمات ارائه شده است ، به بررسی تقابل میان روشهای متفاوت دسترسی به بازار خدمات (شیوه استقرار ارائه دهندگان خدمات در کشور خارجی و شیوه عبور محصولات خدمات از مرز ٣) ، با توجه به ساختار بازار و مقررات حاکم پرداخته و ضمن در نظر گرفتن نقش بیمه در حمایت از بنگاههای تولیدی و رشته های بیمه ای مرتبط ، تاثیر گسترده تعهدات بازار داخلی در بخش خدمات را برای یک ارائه دهنده خدمت خارجی بر بازار خدمت داخلی بررسی نماییم . ما با مدلی کار می کنیم که در آن فرض شده است صن عت داخلی در رقابت ناقص بوده و در نتیجه اعمال مقررات داخلی , قادر به فعالیت به عنوان یک کارتل می باشد . ما همچنین به بررسی انگیزه های لازم برای بنگاههای داخلی در جهت تطبیق و آمادگی ورود بنگاههای خارجی برای ملحق شدن به کارتل , با دعوت از آنها می پردازیم .