سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مصالح ساختمانی و تکنولوژی های نوین در مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نیما عباسی – مربی ، عضو هیات علمی تمام وقت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رودسر و املش

چکیده:

طراحی و تولید صنعتی ساختمان را شاید بتوان یکی از مهمترین جریا نهای معاصر در حوزهمعماری دانست که عکس العملی منطقی در برابر مصائب و معضلات عصر حاضر به شمار م یرود. رشدسریع جمعیت و افزایش تقاضا، نیاز به کاهش زمان تحویل پروژه های عمرانی ، تسریع در بازگشتسرمایه و عواملی از این قبیل سبب گردیده تا ضرورت ایجاد تحول در شیوه های سنتی ساختمانسازی روز به روز بیشتر احساس شود . آنچه مبرهن است اینکه هر پدیده نوظهور انسانی بی شکخالی از اشکال نبوده و در درون خود نقایصی را در پی خواهد داشت. واکاوی در ابعاد مختلف پدیدهتولید صنعتی ساختمان ، احتمال پیامدهای پیش بینی نشده در حوزه معماری را کاهش می دهد کهاین مطلب با توجه به گستردگی تاثیر معماری در جوامع انسانی، امری بسیار مهم قلمداد می شود.هدف از نگارش این متن ، بازبینی برخی از مولفه های ماهوی تولید صنعتی ساختمان از دو زاویهدید فرصت جویی و تهدید یابی است.