سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی عسگر لطفعلیان دهکردی – دانشجویان کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر
غلامرضا سلطانی –
کیوان محمدی دشتکی –

چکیده:

یکی ازعوامل مهم سلامت جوامع دردنیای امروزغذای سالم است وبه قول معروف عقل سالم دربدن سالم.ازطرفی منبع اصلی تامین غذا بخش کشاورزی وباغبانی است،زیرامحصولات زراعی وباغی بطورمستقیم یاغیرمستقیم باتغذیه دام وطیوروبا استفاده ازصنایع غذایی به مواد مورد مصرف انسان تبدیل میشود.بدیهی است گیاه یا درحتی که منبع اصلی این مواد است،باید به طور صحیح درمزرعه یا باغ پرورش یابد تا مواد غذایی سالم تولیدگردد. برای نیل به این هدف در پروسه تولیدمحصولات زراعی وباغی نبایدازسموم ، کودهای شیمایی،آب آلوده خاک آلوده یا هوای آلوده استفاده شود،زیراکاربرد این مواد موجب تولیدمحصولات آلوده ومسموم می شودکه متاسفانه دربسیاری ازموارد حتی درصنایع تبدیلی وفرآوری موادغذایی هم این آلودگی ها بر طرف نشده واثرات سوء جبران ناپذیری دربدن مصرف کننده ایجاد میکند.لذاصنایع کشوربیش ازهرچیزنیازمندنوسازی وبکارگیری نگرشهای نوین صنعتی وکشاورزی است.درپژوهشی که توسط این شرکت برروی یک گونه خیاردرختی، درگلخانه ای دراستان چهارمحال وبختیاری انجام شد،دریک گلخانه ازسموم شیمیایی وکودشیمیایی استفاده شدودرگلخانه دیگرهمجوارازمواد شیمیایی استفاده نشد،سایرشرایط یکسان درنظرگرفته شد.محصول بدست آمده ازگلخانه ای که موادشیمیایی استفاده نشده بودبسیارخوش طعم معطرویکنواخت باشکل واندازه طبیعی،امامحصولی که ازگلخانه باکاربرد مواد شیمیایی بدست آمده بود گر چه ازنظرعملکرد ویکنواختی اندازه خیارها شرایط بهتری داشت،ولی ازنظرطعم ورنک وسایر خواص بنا به اظهارنظر کارشناسان مسایل تغذیه وبهداشت به محصول قبلی نمی رسید.لذادرتوسعه وتولیدمحصولات کشاورزی و باغی اورگانیک باید کوشید.وباتولید محصو.لات سالم سلاتت جامعه راتضمین نمود.برای نیل به این هدف اجرای عملیات دقیق کشاورزی و باغبانی ارگانیک با بهره گیری از نانو تکنولوژی سریعتر ما را به سر منزل مقصود رهنمون می شود.