سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

لیلا تاجی – دانشجوی کارشناسی ارشد طراحی شهری ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرک

چکیده:

صنایع فرهنگی و هنری خود شامل یک نماد وجذابیت فرهنگی مهمی هستند که بر اقتصاد شهری تأثیر م یگذاردوبه عنوان محرکی برای توسعه و احیای شهری در ناحیه محلی عمل میکنندکه این توسعه با ویژگ یها و شیو ههایفرهنگ ی اتفاق می افتد.صنایع فرهنگی، مؤلفه حیاتی اقتصاد یک شهر بوده که ازطریق تقویت هویت، خلاقیت، انسجام و سرزندگی اجتماعی نقش مؤثری درشهردارند. از منظر رابطه فرهنگ و حیات مدنی، ایجاد فضاهایفرهنگی کارآمد در شهر، ضروری ترین نیاز توسعه پایدار شهری است. از این رو، هویت هر مکان و فضای شهری، با شاخصهای حیات مدنی، که جریان توأمان زندگی روزمره و صنایع فرهنگی است شناسایی م یشوند.دراین فضا نوعی جامعیت فرهنگی قابل مشاهده است که تمامی ابعاد زندگی انسانی را در خود جای داده و منتقل می کند. در واقع فعالیتهای فرهنگی انبوه، ما را از مخمصه زندگی روزمره می رهاند. با نابودی صنایعکارگاهی و منابع مالی ، فرهنگ مردم بیشتر به صورت منبع تجارت شهرها در می آید و پایه ای برای جذب گردشگر می شود. رشد مصرف فرهنگی هنر و رسانه ، مد، موسیقی و گردشگری و همچنین بخش ها و صنایعی که زمینه ساز آن هستند ، به اقتصاد نمادین شهر و تولید فضا و نمادها کمک می کنند