سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی صنایع فرهنگی نقش آن در توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

فرهاد حصاری – کارشناس ارشد جامعه شناسی/ دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، باشگاه پژوه
افشین منوچهر آبادی – کارشناس ارشد پژوهشگری علوم اجتماعی.
شهرام تجری – کارشناس ارشد جامعه شناسی.

چکیده:

اهمیت یافتن بدن و متعاقب آن بازتابی شدن هویت بدنی افراد از پیامدهای جامعه مصرفی و ناشی از تبلیغات روز افزون رسانه ها در فرهنگ مصرف است، که در آن افراد با تغییر ویژگی های ظاهری بدن خود مبادرت بهساخت بدن اجتماعی، یعنی بدنی که از نظر وضعیت ظاهری، آرایشی و پوششی مقبول نظام اجتماعی است، می نمایند. هدف این تحقیق بررسی تاثیر صنایع فرهنگی و رسانه ها بر مدیریت بدن جوانان ۱۵ تا ۲۹ ساله شهرکرمانشاه می باشد. در این پژوهش با استفاده از روش پیمایشی از مجموع ۲۸۵۴۳۴ جوانان ساله شهر کرمانشاه بر مبنای فرمول کوکران ۳۸۴ نمونه تعین و به روش خوشه ای چند مرحله ای نمونه ها انتخاب گردیدند. دیدگاه های نظریصنایع فرهنگی آدورنو، دیدگاه فدرستون(فمینیسم سوسیال)، گیدنز و هارولد لاسول راهنمای آزمون فرضیات تحقیق می باشد، برای سنجش روایی و پایایی ابزار تحقیق از ضریب آلفای کرونباخ و روش سنجش اعتبار لاوشه استفاده شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد رسانه ها با تاثیرگذاری فزایندهی خود بر افراد، تعاملات و روابط اجتماعی نوینی را برای آنها ایجاد می کنند، ارزش های فرهنگی، اجتماعی و مصرفی جدیدی را شکل داده و به خورد آنها می دهند و بدین طریق الگوی مصرف، تولید، گروه مرجع و بطور کلی مدیریت بدن جوانان را تحت تسلط خویش در می آورند.