مقاله صلاحیت کار تیمی در پاسخ به بحران: یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه پرستاران اورژانس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۹۲ در بالینی پرستاری و مامایی از صفحه ۲۶ تا ۳۶ منتشر شده است.
نام: صلاحیت کار تیمی در پاسخ به بحران: یک مطالعه تحلیل محتوای کیفی از دیدگاه پرستاران اورژانس
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پرستاری بحران
مقاله صلاحیت
مقاله کار تیمی
مقاله فاز پاسخ

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بهرامی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: علی اکبری فاطمه
جناب آقای / سرکار خانم: آیین فرشته

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرستاران به عنوان یکی از اعضای مهم تیم پاسخ دهنده به بحران هستند و باید بتوانند در قالب یک تیم مشارکت و صلاحیت های لازم جهت کار تیمی در بحران را داشته باشند. این مطالعه با هدف ارزیابی صلاحیت پرستاران در پاسخ به بحران انجام شده است.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی، تحلیلی، تعداد
۳۵ نفر از پرستاران دارای تجربه حضور و ارائه مراقبت در موقعیت بحرانی به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب و وارد مطالعه شدند. داده ها از طریق مصاحبه های عمیق بدون ساختار جمع آوری و با روش تحلیل محتوای کیفی تجزیه و تحلیل شدند.
یافته ها: نتایج این مطالعه، آشنایی با شرح وظایف و سلسله مراتب و نیز حفظ وحدت فرماندهی را دو طبقه اصلی صلاحیت کار در تیم بحران معرفی نمود. تبعیت از فرمانده و فرمان پذیری، اجتناب از موازی کاری، مهارت هماهنگی و همکاری با رهبر، نیروها امدادی و سایر اعضای تیم از جمله صلاحیت های استخراج شده در مطالعه بود که از نظر مشارکت کنندگان جهت کار تیمی در بحران از اهمیت بالایی برخوردار هستند.
نتیجه گیری: تحلیل دیدگاه مشارکت کنندگان حاکی از آن است که پرستاران جهت عملکرد تیمی موثر در پاسخ به بحران، باید با حدود و شرح وظایف خود و سایر اعضای تیم بحران آشنایی کامل داشته، سلسله مراتب مدیریت را در پاسخ به بحران بشناسند و بتواند وحدت فرماندهی را حفظ نمایند؛ لذا آموزش های ضمن خدمت پرستاران جهت آمادگی پاسخ به بحران بایستی این بعد را نیز در نظر بگیرد.