سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی سازه، راه، معماری

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

آزاده محمودی کهنه رودپشت – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
شیما مجدی – مدرس مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

صرفه جویی در مصرف انرژی و پیدا کردن راه حلهایی برای کاهش مصرف انرژی یکی ا زمسائل مهمی استکه ذهن معماران و همه دست اندرکاران صنعت ساختمان را امروزه به خودمشغول کردهاست به جرات م یتوان گفت که اقلیم و چگونگی تاثیر شرایط آب و هوایی برشکل گیری بنا از جمله ارکان محدودمعماری است که از ابتدای ساخت سرپناه توسط بشر مورد توجه قرار داشته و باگذشت زمان و تغییر سبک ها و جنبشها و تعاریف زیبایی و هنر و تحول نیازها و نگرشها و گسترش فضاهای معماری اصل این نیاز دستخوش دگرگونی و تغییر نشده است دراین مقاله ابتدا شاخصه های اقلیمی شهرستان تنکابن شناسایی شده سپس راه حلهای طراحی اقلیمی دراین منطقه بررسی می شود و سرمایش ایستا بعنوان بهترین راه حل معرفی م یگردد.