سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افسانه نیاکانی – دانشجوی کارشناسی ارشدبافت وجنین شناسی

چکیده:

صدف های مروارید ساز متعلق به سلسه جانوران شاخه نرمتنانMollusca) و رده دو کفه ایها یاBivalvea) مقدمه:راسته رشته آبشش دارانFilobranchiata)و تیره نرم تنان بالدارPteriidae) وجنس Pinctadaمی باشد.البته مهمترین صدف های مروارید ساز از خانوادهPECTINIDAE هستند. به نرمتان دو کفه ایبه جهت نداشتن سرAphalیا بی سران و به جهت اینکه پای آن شبیه تبر می باشد به آن تبر پایان یا ( (Pelecypoda وهمچنین به جهت داشتن آبشش های نازک به آنها تیغ آبششان یاLamellivranchiata گفته می شود. تاکنون درحدود هشت گونه صدف که قادر به تولید لایه های مروارید باشند در دنیا شناخته شده اند و ازآنها یک گونه مخصوصآب شیرین و بقیه متعلق به آب شور و مناطق گرمسیری می باشد.بسیاری از گونه های آنها به علت خوراکی بودن و بعضی بخاطرتولید مروارید ارزش زیادی دارند. دوکفه ایهای شانه مانند، قلبیشکل، غولپیکر، اویسترهای خاردار از نمونه های موجود در مجموعه است