سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس ملی مهندسی عمران و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد هاشمی مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران مهندسی آب دانشگاه آزاداسلامی واحدمرودشت
محمدهادی فتاحی – استادیار گروه مهندسی عمران دانشگاه آزاداسلامی واحدمرودشت

چکیده:

روندیابی هیدرولوژیکی سیلاب مجموعه عملیاتی است که به وسیله آنها هیدروگراف جریان پاییندست توسط هیدروگراف جریان معلوم بالادست تعیین میگردد. روندیابی سیلاب الفبای طرح سازههای هیدرولیکی و تخمین مشخصات جریانهای غیردائمی و پیشبینی خصوصیات آنها در آبراهههای طبیعی است. روش ماسکینگام از جمله روشهای هیدرولوژیکی میباشد که کاربرد گستردهای در روندیابی سیل دارد. روش ماسکینگام براساس مشخصات سیلابهای گذشته، رابطه پیوستگی و معادله ذخیره درون بازه، جریان غیردائمی سیل را روندیابی میکند. جهت تحقق این امر میباید پارامترهای K و X موجود در ضرایب معادله ماسکینگام به نحو مناسبی تعیین گردد. در پژوهش حاضر روشهای مختلف برآورد پارامترهای روش ماسکینگام از رودخانه تنگشول در استان فارس مورد توجه قرار گرفته است و علاوه برتشریح اصول مدل ماسکینگام، الگوهای مختلف برآورد پارامترهای این روش شامل روشهای ترسیمی، حداقل مربعات، رگرسیون خطی و ضریب همبستگی مورد کنکاش قرار گرفتهاند و نتایج هر الگو توسط معیارهای ارزیابی مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج، برتری مشهود روشهای حداقل مربعات و ضریبهمبستگی را در پیشبینی هیدروگراف سیل در بازه مطالعاتی رودخانه تنگ شول نشان میدهد