سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی اصغر جعفری – دانشیار دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
عبدالمجید خوشنود – دانشجوی دکتری
جعفر روشنی یان – دانشجوی دکتری
ابوالفضل ساریخانی – کارشناس ارشد هوافضا

چکیده:

مدلسازی سیستمهای پیچیده هوافضایی که شامل زیربخشهای انعطافپذیر و ارتعاشی می باشد به دلیل پیچیدگی روند استخراج و نیز حجم انبوه معادلات به دست آمده همیشه با چالش صحت سنجی مواجه می باشد بهعبارت دیگر اگر روند عملیات و تئوری به کارگرفته شده هم کاملا صحیح باشد امکان اشتباهات وخطاهای عمومی وجود دارد لذا وجود یک عملیات صحت سنجی برای چنین سیستمهایی اجتناب ناپذیر می باشد دراین مقاله روند کلی و معادلات نهایی دینامیکی یک سیستمحامل ماهواره انعطاف پذیر که دارای کلاسترهای انعطاف پذیر میب اشد استخراج شده است پس از آن برای مساله صحت سنجی معادلات از قابلیت های جدید دو نرم افزار المان محدود و دینامیک یعنی ADAMS و ANSYS برای تحلیل همزمان ارتعاشات و دینامیک بهره گرفته شده به گونه ای که تحلیل دینامیک پرواز سیستم و ارتعاشات زیرسیستم های آن بطور همزمان صورت پذیرد. درنهایت نتایج حاصل شده از مقایسه خروجیهای دو مدلسازی انجام شده معادلات پایه و نرم افزار پایه به ازای ورودی های یکسان نشان میدهد کههر دو مدل رفتار یکسانی ران شان میدهند که این موضوع نشاندهنده صحت استراتژی دینامیکی به کارگرفته شده و نیز معادلات نهایی می باشد.