سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

احمد نوحه گر – دانشیار، دانشگاه هرمزگان
ایمان پورمحمد – (دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه هرمزگان
ارشک حلی ساز – استادیار، دانشگاه هرمزگان

چکیده:

جهت بررسی و صحت سنجی مدل DRAINMOD در یک کرت آزمایشی پس از بازدیدها، مشاهدات صحرایی، نمونه برداری، آزمایشات مختلف و تهیه ورودی های مدل کارایی آن در شبیه سازی زهکش، سطح ایستابی و تغییرات شوری در اراضی شور و قلیای هراز بوشهر مورد آزمایش قرار گرفت. در نهایت با توجه به نتایج بدست آمده از اجرای مدل DRAINMOD و بررسی نتایج عمق سطح ایستابی مشاهداتی و شبیه سازی شده با استفاده از مدل که در یک دوره ۲۱ روزه محاسبه شد مقادیر متوسط خطای مطلق ( MAE ) برابر با ۹/۱۷، جذر میانگین مربعات خطا ( RMSE ) برابر با ۳/۲۴، ضریب باقیمانده جرم ( CRM ) برابر با ۱۴/۰- و ضریب تعیین R2 برای مدل ۷۵/۰ به دست آمد. که نشان دهنده انطباق مناسب داده های مشاهداتی و داده های شبیه سازی شده با استفاده از مدل، بدون اعمال واسنجی برای منطقه مورد نظر می باشد.