سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نیره اکبرزاده – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران
محمدرضا مجدزاده طباطبایی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
سیدحسین قریشی نجف آبادی – عضو هیات علمی دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور

چکیده:

با توجه به اهمیت تخمین صحیح و بررسی رسوبگذاری مخازن نه تنها قبل از ایجاد سدها، بلکه در دوران بهرهبرداری، پرداختن به روشهای گوناگون بررسی روند رسوبگذاری مخازن، امری ضروری به حساب می آید. امروزه یکی از ابزارهای معمول برای پیشبینی مقدار و نحوه رسوبگذاری در مخازن، مدلهای ریاضی است. ازآنجاکه مدلهای دو بعدی و سه بعدی ریاضی موجود برای شبیه سازی مخازن سدها به منظور صحتسنجی نیاز به اطلاعات قابل توجه زمانی و مکانی دارند و اغلب چنین دادههایی در دسترس نمی باشند. در نتیجه استفاده از مدلهای یک بعدی و شبه دو بعدی با اقبال محققین مواجه گردیده است. در این پژوهش از مدل ریاضی یکبعدیHEC-RASبرای شبیهسازی مخزن سد شهید عباسپور به منظور بررسی رسوبگذاری مخزن این سد استفاده شده است. تاثیرتغییرات پارامترهای هیدرولیکی، توابع انتقال رسوب وروشهایسرعتسقوطبکار رفته در این مدل به لحاظ دو معیار پروفیل طولی و مقدار نشسترسوبات(تله اندازی ۱) با نتایج آخرین هیدروگرافیانجام شده بر روی مخزن سد مورد مقایسه قرار گرفت. نهایتاً مشخصشد، سرعت سقوط به روش گزارش ۲۱۲ کمترین خطا و تابع انتقال رسوب آکرز وایت ۳ بهترین دقت را نشان می دهند