مقاله صحت روش خط نمونه در برآورد تاج پوشش و تراکم جنگل های زاگرس در منطقه چهارطاق اردل که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در جنگل و فرآورده های چوب (منابع طبیعی ایران) از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۶ منتشر شده است.
نام: صحت روش خط نمونه در برآورد تاج پوشش و تراکم جنگل های زاگرس در منطقه چهارطاق اردل
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آماربرداری صد در صد
مقاله اریبی
مقاله اردل
مقاله بیش برآوردی
مقاله طول خط نمونه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: عسکری یوسف
جناب آقای / سرکار خانم: زبیری محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در این تحقیق اریبی برآورد تاج پوشش و تراکم درختان و درختچه های جنگل با نمونه برداری به روش خط نمونه بررسی شده است. برای این منظور، قطر تاج و موقعیت مکانی کلیه پایه های با قطر تاج بیش از ۱۰ سانتی متر در یک قطعه ۵۳ هکتاری در بخشی از جنگل های زاگرس، واقع در اردل در استان چهارمحال و بختیاری، ثبت شد. سپس خط نمونه های با طول ۵۰ تا ۴۰۰ متر با فواصل ۵۰ متری به تعداد ۱۰۰ بار، هر بار ۱۰۰ نمونه به روش کاملا تصادفی برداشت شد. وجود اختلاف بین مقادیر برآوردشده با استفاده از خط نمونه با طول های گوناگون با تحلیل واریانس بررسی شد. نتایج نشان داد که بین طول های گوناگون از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد و کاهش انحراف معیار با افزایش طول نمونه برای هر دو متغیر پس از ۲۰۰ متر چشمگیر نبود. به عبارتی، با افزایش طول خط نمونه بیش از ۲۰۰ متر، افزایشی در دقت نمونه برداری حاصل نخواهد شد. تحلیل اریبی نشان داد که روش خط نمونه، اریب و بیش برآورد است. به گفته دیگر، مقادیر برآوردشده با این روش با آماربرداری صد در صد تفاوت دارد و مقدار اریبی نسبی بین ۶ تا ۹ درصد برای تاج پوشش و ۴ تا ۶ درصد برای تراکم پایه ها بود. اگرچه نتایج این تحقیق بیش برآورد بودن این روش و وجود تفاوت معنی دار آماری با نتایج آماربرداری صد در صد را تایید کرد، مقدار کم و قابل اغماض بیش برآوردی در مقابل سرعت و کارایی این روش در اجرا، قابل چشم پوشی است.