سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

غلام حسین اکبری – استاد یار مهندسی عمران ، دانشکده مهندسی عمران ، دانشگاه سیستان وبلوج
مصطفی اعتمادی – دانشجویی کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران – آب) ، دانشگاه سیستان و بلوچستا
حجت باقر نژاد – دانشجویی کارشناسی ارشد ( مهندسی عمران – آب) ، دانشگاه سیستان و بلوچستا

چکیده:

در حال حاضر روابط تجربی یکی راهکار بدست آوردن ضریب مانینگ است که در همه روابط پارامترهای تقریبا کسانی استفاده می شود . به دلایل کاربرد فراوان ضریب مانینگ در مجاری روب از در این مقاله تاثیر ضریب مانینگ در جریان های ماندگار مورد بررسی قرار گرفته است . به همین منظور هدف این تحقی ق و بررسی تغییرات پارامترهایی نظیر شعاع هیدرولیکی ، سطح مقطع ، سرعت و عمق جریان در روابط تجربی بکار گرفته شده می باشد ، که برای رسیدن به این هدف قسمتی از رودخانه زنگلانلو با استفاده از نرم افزار HEC-RAS به صورت ماندگار مدل شده و پارامترهای فوق در مقاطع مختلف در هر یک از روابط تجربی بدست آمده است و با مقادیر حقیقی آن در رودخانه مقایسه شده است .در نهایت به این نتیجه می رسیم که میزان تغییرات این پارامتر در رابطه( ۵۰ d ) Julien بیشتر به مقدار حقیقی نزدیکتر است.