سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی آموزش در ایران ۱۴۰۴

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

حسین عبدی زاده – کارشناسی ارشد برنامه ریزی درسی
عفت عباسی – استادیار دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

این پژوهش با هدف، بررسی شیوه های پرورش یادگیرنده کارآفرین از طریق برنامه های درسی در مراکز آموزش عالی از دیدگاه متخصصان می باشد. روش این پژوهش زمینه یابی و جامعه آماری شامل کلیه متخصصین و خبرگان آموزش کارآفرینی دانشگاه تهران است ،روش نمونه گیری هدفمند و افراد در دسترس می باشد که ۴۰ نفر به عنوان نمونه مورد مطالعه در نظر گرفته شده و برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است ، روایی محتوایی پرسشنامه براساس نظر صاحبنظران حوزه کارآفرینی حاصل و پایایی آن بر اساس آلفای کرانباخ محاسبه شد که برابر ۸۷/۴ درصد بدست آمد، تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و آزمون فریدمن صورت گرفته است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که از نظر متخصصان کارآفرینی لازم است اهداف آموزشی در جهت پرورش یادگیرنده متکی به خود ، دارای تفکر انتقادی و خلاق ،محتوای آموزشی مطابق با مطالب نظری آموخته شده با کار عملی باشد وهمچنین شیوه های آموزشی طوری باشد که فراگیر بتواند در موقعیت واقعی با ارزیابی محدودیت ها به تحلیل و ترکیب مساله بپردازد .براین اساس می توان گفت، مراکز آموزش عالی محور توسعه و تحول در جامعه وهمچنین کانون اصلی تربیت نیروی انسانی متخصص و آموزش دیده است که تربیت نیروی انسانی طرح اصلی و بنیان افکن چهارچوب اساسی برنامه ریزی رشد و پیشرفت جامعه محسوب می شود و با توجه ویژه و اصولی به عناصر برنامه درسی مراکز آموزش عالی می توان یادگیرنده کارآمد و کارآفرین پرورش داد تا معضلات اجتماعی حل شود .