سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش شیوه های نوین در مدیریت مدارس در هزاره سوم

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

سمیه جعفرزاده – دانشجویان کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
زینب رستم خانی –
فرحناز کارگر –

چکیده:

رفتن به مدرسه را برای کودکان امری بدیهی و طبیعی میدانیم حتی به موجب قانون سالهای مشخص از تحصیل برای همه کودکان الزامی است و غالب کودکان همه دوران کودکی و بلوغ خود را در مدرسه می گذرانند از آنجا که مدرسه ها و کارکنان آنها عوامل اجتماعی کردن کودک هستند کارکرد آنها نه فقط انتقال دانش به کودکان و تربیت آنان است بلکه وظیفه مهم دیگر آنها این استکه فرایندی را که والدین در خانواده با تربیت آنها آغاز کرده اند ادامه داده به سرانجام برسانند و هماهنگ و همسو با خانواده ها ارزشها و الگوهای رفتاری مورد نظر فرهنگ جامعه را به کودکان انتقال دهند زیرا کارکنان مدارس اغلب از طبق متوسط جامعه اند از آنجا که بسیاری از محققان به اثرات انگیزه پیشرفت در زندگی تحصیلی و شغلی آینده کودک اهمیت زیادی میدهند مدرسه نیز در این مورد وظایف سنگینی به عهده دارد.