سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدتقی آقابابایی – کارشناس مدیریت مطالعات و برنامه ریزی محیط زیست و امور بحران
محمدرضا فرزادبهتاش – دبیر کمیته پژوهشی مدیریت ایمنی و بحران شهرداری تهران
هاجر سرمدی – کارشناس محیط زیست

چکیده:

عملیات های حفاظتی عملیاتی هایی هستند که بوسیله افراد درریسک برای کاهش مواجهه شان با خطر انجام می شود و معمولا شامل تخلیه حفاظت درمکان و حفاظت تنفسی مقتضی بصورت همزمان با دیگر عملیات ها بکاربرده می شود می باشد انتخاب یک عملیات حفاظتی پیشنهادی ویژه درفاز مقابله قرار میگیرد اما گزینه های پیشنهادی باید درفاز آمادگی پیش بینی شود این عملیات ها با دیگر عملیات های مقابله ای که برای یک خطر خاص اجرا می شود نظیر ساخت خاکریزهای موقتی برا یمحدود کردن ریزش و انتشار موادنفتی متفاوت می باشد تخلیه پناه گیری و حفاظت تنفسی بصورت مستقیم با حفاظت افراد درارتباط است و هرکدام نیازمند برنامه رییز پیش بینی شده ای می باشد دراین مقاله عملیاتهای حفاظتی پیشنهادی مورد بررسی قرارگرفته و نکات مهم و مورد توجه درحفاظت درمکان تخلیه و حفاظت تنفسی مقتضی ذکر شده است همچنین سعی شده است که مزایا ومضرات هرکدام از عملیات های حفاظتی بصورت جداگانه مورد بررسی قرارگیرد.