سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: سومین کنگره علوم ترویج و آموزش کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

حسین راحلی – عضو هیئت علمی دانشگاه تبریز
محمودرضا چراغعلی – عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
محمدحسین ملاح – کارشناس ارشد مدیریت آموزش
عبدالوهاب قزل – کارشناس ارشد توسعه روستایی

چکیده:

مقوله کارآفرینی در شرایط خطر و ابهام و از طریق کشف فرصت و بهره گیری از منابع و از طریق خلق ابتکار ها و نوآور ی ها و ایجاد کس بو کارهای جدید پدید م یآید.. با توجه به جایگاه کارآفرینی این تحقیق د رصدد بررسی شیو ه های ارایه پشتیبانی به کارآفرینان بخش تعاون در استان گلستان م یباشد.. شناسایی زمین ههای آموزش و مشاوره کارآفرینی، بررسی زمینه های تقویت فرهنگ کارآفرینی، بررسی مهارت های مدیریتی موردنیاز برای مدیران شرکت های تعاونی، بررسی تنگن اهای مالی کارآفرینان به عنوان شیو ههای ارائه پشتیبانی به کارآفرینان بخش تعاون از موضوعات اساسی این تحقیق م یباشد.. روش تحقیق توصیفی، تحلیلی و از نوع پیمایشی و از نظر هدف کاربردی است.. جامعه آماری کلیه تعاونیهای فعال در بخش کشاورزی، صنعتی و خدماتی استان گلستان به تعداد ۲۴۱۷ مورد میباشد که بیش از ۶۰ % آنها کشاورزی میباشد که تعداد نمونه ها با استناد از فرمول کرکران ۳۲۰ مورد تعیین شده است..