روش تدریس و کلاس داری :

محورهای بحت

در تدریس و روشهای مربوط به آن، چون در یک طرف معلم است و در طرف دیگر، شاگرد، در این میان، علم و تجربه است که با استفاده از «بیان» و «ابزار»، انتقال مییابد. از این رو، نکات مربوط به «روش تدریسی» در محورهای زیر خلاصه می شود:

الف – نکات عاطفی، روحی، فکری، اخلاقی و رفتاری

ب – نکات علمی، تخصصی و مهارتهای تجربی

ج – نکات تدارکاتی و ابرازی و وسائل آموزشی به تعبیر دیگر: این نکات شامل چند بخشی است:

۱- آنچه به معلم مربوط میشود

۲ – آنچه به شاگردان مربوط می شود

۳- آنچه به فضای آموزشی و کلاس مربوط میشود

۴ – آنچه به زمان، ساعت و مقدار درس مربوط میشود

۵ – آنچه به متن آموزشی مربوط میشود

۶- انچه به موضوع درس مربوط می شود

برخی از نکات یاد شده و نیز آنچه بطور مبسوط آورده می شود، مختص تدریس در کلاسهای جدید و با استفاده از تخته سیاه است و برخی نکات عام تدریسی است که شامل هر نوع تدریس، در هر جا و هر موضوع، حتی تدریس به سبک سنتی حوزه ها هم می شود.

آنچه به معلم مربوط می شود این ویژگیها، مستلزم داشتن:

الف: اطلاع از اصول روانشناسی

ب: معلومات کافی در رشته  مورد تدریس

ج: مهارت علمی و تجربه  کاری است. به تعبیر دیگر می توان چنین ترسیم کرد:

ویژگی های معلم:

معلم، چگونه باید باشد؟

۱ – اطلاع کافی و تسلط بر موضوع درسی داشته باشد؛ تا هم خوب تدریس کند و هم قادر به رفع شبهات باشد.

۲- اعتماد به نفس، ایمان به توانایی خویش، خجالت نکشیدن و احساسی حقارت نداشتن

۳- داشتن جربزه و قدرت اداره کلاسی، روحیه  قوی و مدیریت لازم

۴- تواضع، نداشتن غرور و خود بزرگ بینی

۵- اخلاق (خوش خلق، دلسوز، مؤمن به کار خویش و علاقه مند به معلمی)

۶- نظم و انضباط و خوش قولی، توجه به «الگو» بودنش برای شاگردان.

۷ – فصیح بودن، داشتن قدرت بیان و صدای دلنشین.