سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران، زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن شهروزی – عضو هیات علمی دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی
امیرعباس راحمی – دانش آموخته دانشکده فنی دانشگاه خوارزمی

چکیده:

در حیطه مهندسی عمران، تعیین بهینه مقاطع سازهها از مهمترین مسائل بهینهیابی در حوزه گسسته به شمارمیآید، بویژه در طراحی لرزهای که با قیدهای آییننامهای روی پاسخ تنش و جابجایی همراه است. مقاله حاضر طراحی قابهای فولادی تحت بارگذاری ایستای معادل را در قالب یک مساله بهینهیابی گسسته فرمولبندی نموده و روشی نوین ضمن ترکیب اجتماع موری بهبود یافته با شیوه شاخه و کران برای آن ارائه و ویژهسازی می کند. سپس با اجرای نمونه تحت الگوهای بارگذاری معادل لرزهای مورد ارزیابی قرارگرفته که نتایج حاکی از قابلیت کمینه سازی وزن سازه و نیز بهبود ایمنی طراحی می باشند.